Burgerschap en OKAN2020-02-11T13:49:43+01:00

Burgerschap en OKAN

In dit luik van de inspiratiebox verzamelen we allerhande algemene bronnen rond Actief burgerschap en nieuwkomers. We geven enkele relevante onderzoeken weer met betrekking tot (onthaalonderwijs voor) nieuwkomers, we maken ruimte voor inspirerende partners die werken met mensen op de vlucht en organisaties die inzetten op actief burgerschap voor alle burgers in een samenleving.

Communicatiegids: hoe communiceer je met anderstalige zorgvragers? (Huis van het Nederlands)

Categories: Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Het Huis van het Nederlands stelde een heldere communicatiegids samen waarin de verschillende mogelijkheden om te communiceren met anderstaligen worden belicht. Het doel van deze gids is om taaldrempels te verlagen. De gids werd geschreven voor zorg- en hulpverleners in Brussel maar kan zeker ook als inspirerende bron gelezen [...]

Belevingsonderzoek jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen in Vlaanderen (Davud Mirza)

Categories: Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Davud Mirza deed in het kader van zijn studie sociaal werk een belevingsonderzoek naar de leefwereld van jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen in Vlaanderen. De inzichten uit dit onderzoek bieden een boeiende inkijk in hun leefwereld en de drempels en kansen die ze in Vlaanderen ervaren. Tal van thema's uit het [...]

Onderwijs voor vluchtelingen (strategische verkenning VLOR, 2019)

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Vlaanderen heeft een lange traditie van onderwijs aan nieuwkomers, maar pieken zoals die in 2015-2016 met een verhoogde instroom van vluchtelingen in alle onderwijsniveaus, plaatsen ons voor nieuwe uitdagingen. Deze vluchtelingen, veelal uit oorlogsgebied, hebben vaak trauma’s opgelopen voor, tijdens en na hun vlucht. Er zijn grote verschillen in de [...]

Onderzoek Odisee: Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen

Categories: Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Het kenniscentrum gezinswetenschappen deed onderzoek naar veerkracht binnen vluchtelingengezinnen. Ze onderzochten de noden van gezinnen op de vlucht, en hoe bestaande initiatieven voor vluchtelingengezinnen verder op elkaar afgestemd en geïntegreerd kunnen worden. De bevindingen van het onderzoek bieden je als leraar een waardevolle kijk op veerkracht van vluchtelingengezinnen. De [...]

Educatieve kaart voor wereldburgers (overzicht organisaties)

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Het Platform MOVO (Mondiale Vorming) is een platform waar niet-gouvernementele organisaties die actief zijn rond wereldburgerschapseducatie hun expertise delen en samenwerkingen opbouwen. 11.11.11 coördineert dit platform. De educatieve kaart voor wereldburgers geeft je een overzicht van organisaties die actief zijn binnen het Platform MOVO en maakt je wegwijs in hun expertise. [...]

Agentschap integratie en inburgering

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Het Vlaams agentschap integratie en inburgering werkt op verschillende domeinen: Integratie: we ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk. Zo maken we cijferanalyses, bieden we info over taalbeleid, helpen we de toegankelijkheid te verbeteren en geven we tips rond omgaan met diversiteit. Inburgering: daarnaast organiseren we de Vlaamse inburgeringscursus in [...]

Kennisplatform Integratie en Samenleving (NL)

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Het Nederlandse kennisplatform Integratie en Samenleving heeft als doel om kennis over duurzame arbeidsparticipatie, discriminatie aanpakken, cultuursensitief werken, integratie,... breed te verspreiden en om te zetten in concrete acties. Je kan op hun website inhoudelijke achtergrondinformatie en goede praktijkvoorbeelden vinden die ook in België inspirerend kunnen zijn. We plaatsen [...]

Trauma en cultuursensitief werken in de klas bij leerlingen met een vluchtverleden (en anderen)

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Thema's met betrekking tot actief burgerschap zoals kinderrechten, eigen keuzes maken, superdiverse maatschappij, migratie,... kunnen voor kinderen en jongeren met een vluchtverleden soms extra gevoeligheden oproepen. De onderstaande gids biedt achtergrondinformatie over trauma en cultuursensitief omgaan met kinderen en jongeren in de klas. Je vindt er ook allerhande organisaties [...]

Actie-onderzoek 16-18 jarige nieuwkomers uit derdelanden (2014)

Categories: Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de maatschappelijke participatie, integratie en inburgering van nieuwkomers. Ieder jaar komen in België heel wat minderjarige nieuwkomers. In 2013-2014 werd een actie-onderzoek opgezet waarin het traject van doorverwijzing naar regulier of onthaalonderwijs, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onder de loep wordt genomen. Het rapport bevat [...]

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Ze ondersteunen vluchtelingen en organisaties die met vluchtelingen in aanraking komen. Ook onderwijs is een thema waarbinnen Vluchtelingenwerk actief is. Als (OKAN-)school kan je steeds contact opnemen voor informatie omtrent procedures, wettelijke kaders,... Je kan [...]

Onderzoek: Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten, Professionele identiteit|Tags: |

De universiteit van Gent, Leuven Antwerpen onderzochten van 2014 tot 2016 de werking en de impact van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen (lager en secundair onderwijs). Het onderzoek zocht een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen: Hoe verlopen de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen in het basisonderwijs [...]

Inspectierapport monitoring vervolgschoolcoaching (2018)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Dit inspectieverslag geeft inzichten in hoe middelen voor vervolgschoolcoaching wordt ingezet in Vlaanderen. Het biedt ook antwoorden op vragen zoals: Hoe worden de middelen ingezet door de verschillende OKAN-scholen? Hoe verloopt de doorstroom van informatie naar vervolgscholen? Welke opleidingsnoden ervaren vervolgschoolcoaches? Wat zijn succesfactoren en struikelblokken bij vervolgschoolcoaching?. Voorliggend [...]

Vrijwilligerswerk (burgerschap en arbeidsmarktverkenning)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Arbeidsmarktverkenning, Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Leerlingen coachen in burgerschapscompetenties veronderstelt ook samenwerking met organisaties buiten de school. Vrijwilligerswerk in al zijn verschillende facetten kan ook binnen OKAN een optie zijn om zich te enerzijds te engageren in de (lokale) gemeenschap en anderzijds om beroepsmogelijkheden en dromen te verkennen. Vrijwilligerswerk buiten de school kan ook [...]

Leerlijn Actief burgerschap GO!

Categories: Burgerschap (en OKAN)|Tags: |

Het GO! ontwikkelde voor het secundair onderwijs een leerlijn Actief burgerschap. Deze leerlijn vormde ook de belangrijkste inspiratiebron voor het leerpad Actief burgerschap in OKAN. De methodiek bevat ook tal van verwijzingen naar werkvormen en educatief materiaal dat kan ingezet worden om aan burgerschapscompetenties te werken. Met wat aanpassingen, [...]

Meertaligheid, OKAN en Actief burgerschap

Categories: Burgerschap (en OKAN), Communiceren, Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

De talen die leerlingen spreken zijn onlosmakelijk verbonden met hun identiteit. De talige diversiteit in België groeit nog steeds. Veel leerlingen zijn meertalig. In de OKAN-context zijn alle leerlingen meertaligheid. Deze diversiteit brengt veel rijkdom met zich mee zowel in de samenleving als op school.  Het omarmen van meertaligheid [...]

Documentatiecentrum Docatlas

Categories: Burgerschap (en OKAN), Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: , , , |

Communiceren Het documentatiecentrum van de provincie Antwerpen biedt tal van inspirerend lesmateriaal, achtergrondliteratuur, professionaliseringsinitiatieven over Nederlands leren voor anderstaligen en actief burgerschap. De online catalogus geeft een actueel overzicht aan inspirerende literatuur, onderzoek en lesmateriaal. Wie ter plaatsen gaat, kan materiaal ook verkennen. Ga naar de website [...]

Go to Top