Arbeidsgerichte competenties2020-01-28T12:40:19+01:00

Arbeidsgerichte competenties

Arbeidsgerichte competenties vormen een verzameling van competenties die OKAN-leerlingen versterken in competenties die hen in staat stellen hun weg te vinden in de economische omgeving.

Daarnaast willen we de arbeidsgerichte competenties breder invullen en koppelen aan onderwijsloopbaanleren (OLB). We hanteren hiervoor de GO!-visie rond onderwijsloopbaanbegeleiding voor het secundair onderwijs. Jongeren in het secundair onderwijs en dus ook OKAN-leerlingen hebben nood aan het ontwikkelen van competenties die hen in staat stellen zichzelf, hun kwaliteiten en motieven beter te leren kennen (zelfconceptverheldering), hun omgeving en zicht op de toekomst te verruimen (horizonverruiming) en geïnformeerde en uitdagende keuzes te maken (keuzebekwaamheid).

(Oudere) OKAN-jongeren die hun blik reeds op beroepsgerichte opleidingen of de arbeidsmarkt richten, kunnen hierbij ondersteund worden bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties. We baseren ons hierbij op de 5 loopbaancompetenties die Marinka Kuijpers beschrijft.

Om jongeren te ondersteunen in (onderwijs)loopbaanleren is het faciliteren van activiteiten waarbij ze ervaringen kunnen opdoen om zichzelf beter te leren kennen van groot belang. Lesactiviteiten of projecten in het kader van actief burgerschap zowel in de klas, op school of daarbuiten kunnen hier een aanzet geven. Daarnaast is het begeleiden van jongeren bij het (leren) reflecteren cruciaal. Kwalitatieve reflectie leidt tot inzicht in eigen kwaliteiten, motieven en concrete, uitdagende actiepunten over de eigen onderwijsloopbaan of oriëntering richting arbeidsmarkt op korte én langere termijn.

VLIR-rapport: Vluchtelingen aan Vlaamse universiteiten: aanbevelingen

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Er zijn heel wat OKAN-leerlingen die dromen van een opleiding aan een hoge school of universiteit. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceerde in 2019 een rapport met aanbevelingen om de toeleiding, instroom en slaagkansen van jongeren met een (recent) vluchtverleden. In het rapport wordt ook verwezen naar het belang [...]

5 loopbaancompetenties (Marinka Kuijpers)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Loopbaanleren is steeds gekoppeld aan mogelijke beroepen. Hierdoor is het veelal gericht op leerlingen in een beroepsgerichte opleiding of leerlingen die hun blik reeds op de arbeidsmarkt richten. OKAN-leerlingen die in een meer algemene richting verder willen in het onderwijs, kunnen begeleid worden bij onderwijsloopbaanleren (zie visie tekst GO! [...]

Onderzoek: Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten, Professionele identiteit|Tags: |

De universiteit van Gent, Leuven Antwerpen onderzochten van 2014 tot 2016 de werking en de impact van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen (lager en secundair onderwijs). Het onderzoek zocht een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen: Hoe verlopen de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen in het basisonderwijs [...]

Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs? (Folder flexibele leerwegen)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Onderwijsloopbaanbegeleiding is essentieel om leerlingen te oriënteren naar de passende studiekeuze. Met deze folder over leerwegen voor leerlingen vanaf 12 jaar van het Departement Onderwijs en Vorming, kunnen ook vervolgschoolcoaches het gesprek met hun OKAN-leerlingen aangaan. Ga naar folder

Uitgangspunten GO! Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Wie met OKAN-leerlingen aan de slag gaat met onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) botst zowel op algemene vragen omtrent onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen in Vlaanderen als op specifieke uitdagingen die eigen zijn aan de doelgroep van anderstalige nieuwkomers. Aangezien onderwijsloopbaanbegeleiding thuishoort op school-én op klasniveau, kan OLB binnen OKAN echter niet los gezien [...]

Werkloos of werkzoekend: helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Arbeidsmarktverkenning|Tags: |

Samenlevingsopbouw en de werkzoekendenwerking van het ACV sloegen de handen in elkaar om een verklarende begrippen-en woordenlijst te maken van begrippen rond de arbeidsmarkt. De folder biedt leraren een overzicht en uitleg van veelvoorkomende begrippen en kan ook voor OKAN-leerlingen een startpunt zijn om meer inzicht te krijgen in [...]

PROFO vzw

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Arbeidsmarktverkenning, Professionele identiteit|Tags: , , |

PROFO verzorgt over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren. Op die manier wordt jongeren de kans gegeven zichzelf later een plek binnen het reguliere arbeidscircuit en de maatschappij te verzekeren. "Iedereen sterker maken" is dan ook onze baseline. PROFO stelt zich als doel jongeren die moeilijk hun weg [...]

Beroepenfilmpjes (VDAB)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Arbeidsmarktverkenning|Tags: , |

Op het youtube-kanaal van de VDAB vind je een 100-tal beroepenfilmpjes. In deze filmpjes wordt uitgelegd wat een beroep in grote lijnen inhoudt. Beroepen uit verschillende sectoren komen aan bod: voedingssector, informaticasector, onderwijs en zorg, ... De filmpjes kunnen binnen OKAN (gekoppeld aan het leerpad Actief burgerschap) ingezet worden [...]

Inspectierapport monitoring vervolgschoolcoaching (2018)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Dit inspectieverslag geeft inzichten in hoe middelen voor vervolgschoolcoaching wordt ingezet in Vlaanderen. Het biedt ook antwoorden op vragen zoals: Hoe worden de middelen ingezet door de verschillende OKAN-scholen? Hoe verloopt de doorstroom van informatie naar vervolgscholen? Welke opleidingsnoden ervaren vervolgschoolcoaches? Wat zijn succesfactoren en struikelblokken bij vervolgschoolcoaching?. Voorliggend [...]

SIM-ME methodiek JES vzw: Loopbaanbegeleiding (Duaal leren)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Heb je in je klas OKAN-leerlingen (16+) die hun blik naar de arbeidsmarkt richten? In de SIM-ME methodiek dat JES vzw uitwerkte om jongeren (binnen Duaal leren) te begeleiden richting stages en arbeidsmarkt kan je heel wat inspiratie vinden om ook met OKAN-leerlingen aan de slag te gaan. De [...]

Kwaliteitenreflectie volgens de STARR(T)-methode

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Kwaliteitenreflectie houdt in dat leerlingen nadenken over wat ze (niet) kunnen en hoe ze deze kwaliteiten kunnen gebruiken in hun verdere toekomst of loopbaan. Ze reflecteren hierbij over hun eigenschappen en kwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen op hun beurt gekoppeld worden aan beroepen en/of mogelijke studierichtingen die leerlingen in de [...]

Vrijwilligerswerk (burgerschap en arbeidsmarktverkenning)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Arbeidsmarktverkenning, Burgerschap (en OKAN), Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

Leerlingen coachen in burgerschapscompetenties veronderstelt ook samenwerking met organisaties buiten de school. Vrijwilligerswerk in al zijn verschillende facetten kan ook binnen OKAN een optie zijn om zich te enerzijds te engageren in de (lokale) gemeenschap en anderzijds om beroepsmogelijkheden en dromen te verkennen. Vrijwilligerswerk buiten de school kan ook [...]

PEP!

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

PEP! is een vzw die werk wil maken van inclusiever onderwijs. Hun focus ligt op succesvolle en ambitieuze schoolloopbanen van jongeren met een migratieachtergrond. Onder andere PISA-resultaten tonen immers aan dat het Vlaamse onderwijs getekend wordt door een grote etnische kloof.  Vertrekkende vanuit de ideeën binnen de positieve psychologie [...]

Jes VZW: stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Gent of Brussel

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Arbeidsmarktverkenning, Professionele identiteit|Tags: |

Jes vzw is een organisatie binnen jeugdwerk dat werkt met jongeren in grootstedelijke contexten rond vrije tijd, welzijn, opleiding en werk. Hun projecten en werking is context-gebonden en verschilt dus in de 3 steden waar ze gevestigd zijn. Jes vzw werkt occasioneel ook samen met scholen. Is je school [...]

Beroepenhuis (Gent)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: , |

Het beroepenhuis werd ooit opgericht om leerlingen die op het punt staan om de overstap van lager naar secundair onderwijs te maken, te laten kennismaken met verschillende beroepen, sectoren. Het beroepenhuis richt zich vandaag de dag op jongeren tussen 11 en 14 jaar. Hun projecten en lesmateriaal kunnen ook [...]

Impact van leraren op schoolloopbaan leerlingen

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Leraren hebben een (grote) impact op de motivatie en studiekeuzes die kinderen en jongeren maken. In het verleden werd meermaals onderzoek gedaan naar de rol van verwachtingen van leraren op de resultaten en het schoolsucces van leerlingen. In onderstaande korte documentaire worden de belangrijkste bevindingen omtrent de impact van [...]

Kwaliteitenspel

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Het kwaliteitspel kan ingezet worden om met OKAN-leerlingen kwaliteitenreflectie of zelfconceptverheldering te stimuleren. Het spel kan op verschillende manieren gespeeld worden. De karaktereigenschappen op de kaarten bevatten moeilijkere taalkundige begrippen. Binnen OKAN kan gewerkt worden met vertaaltools of kan, afhankelijk van het beheersingsniveau voor Nederlands geïnspireerd op het kwaliteitenspel, [...]

Screeningstool Padvinder

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

Wat? Het project Padvinder ontwikkelde een digitale vragenlijst om het profiel van jongeren op een laagdrempelige manier in kaart te brengen. De vragenlijst biedt jongeren herkenbare situaties aan waarbij ze telkens moeten aanklikken hoe zij in die situatie reageren (ondersteund door afbeeldingen). De vragenlijst geeft op die manier zicht [...]

Spelfiches werkkwaliteiten (Kickstart methode)

Categories: Arbeidsgerichte competenties, Professionele identiteit|Tags: |

'Kickstart je toekomst' is een methodiek die werd ontwikkeld om jongeren en trajectbegeleiders van jongeren in een BSO of TSO-opleiding breder voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voor de methodiek werden 8 werkkwaliteiten bloot gelegd waarin jongeren dienen te groeien om de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Om [...]

Go to Top