Communiceren2019-11-12T13:57:48+01:00

Communiceren

Communiceren vormt de sokkel van het leerpad. Dit impliceert dat elke les, activiteit of project rond actief burgerschap in OKAN leerlingen stimuleert hun communicatieve competenties te versterken. Samen leren samenleven kan immers niet succesvol zijn zonder competenties inzake interculturele, geweldloze en digitale communicatie alsook het streven naar het verlagen van drempels die ruis kunnen creëren in de communicatie.

Binnen OKAN ligt de focus veelal op Nederlandse taalverwerving. Vanuit de GO! visie op actief burgerschap en meertaligheid, ontwikkelden we een brede sokkel die, naast heel wat linken met talige OKAN-doelen, de nadruk legt op communicatieve competenties met aandacht voor de kracht en het belang van de thuistaal van leerlingen.

Documentaire + conversatiekaartjes The island of all together

Categories: Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Gesprekken voeren|Tags: , , |

The Island of All Together is een korte documentaire waarin onbekenden op het Griekse eiland Lesbos met elkaar in gesprek gaan. De gesprekspartners zijn enerzijds vluchtelingen en anderzijds toeristen. Elke zomer reizen vele Europese toeristen naar het Griekse eiland Lesbos voor een zonnige vakantie. Tegelijkertijd maakten in 2015 en [...]

Werkvorm: de journalistenmethode

Categories: Communiceren, Gesprekken voeren, Samenwerken|Tags: |

Deze methodiek om alle deelnemers in een groepswerk of opdracht te laten participeren en tot interactie te komen werd ontwikkeld door Demos. De expertise en methodieken die deze organisatie online ter beschikking stelt, kunnen ook ingezet worden in de onderwijscontext. Dēmos is een team nomadische kenniswerkers. We volgen maatschappelijke ontwikkelingen [...]

Referentiepersoon in collage als methodiek voor inlevingsvergmogen

Categories: Communiceren, Samenwerken|Tags: |

Om jongeren zich te laten inleven in anderen, kan de methodiek om referentiefiguren te creëren op een fotomuur of collage ingezet worden. Een groepje jongeren kan samen een fictief personage in het leven roepen en dit personage in een collage/fotomuur zo concreet mogelijk weergeven. De verschillende personages die gecreëerd [...]

Babbelart: een speelse gespreksmethode

Categories: Communiceren, Filosoferen, Gesprekken voeren, Morele oordeelsvorming|Tags: |

Babbelart werd ontwikkeld door Lasso (Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie) en heeft als doel op een laagdrempelige manier met jongeren in gesprek te gaan over hun motivatie, talenten, interesses en mogelijke drempels. Groepsbegeleiders, vormingsmedewerkers en leerkrachten kunnen met BabbelArt peilen naar de motivaties, drempels, talenten en interesses van hun doelpubliek [...]

De LCD-toolkit: stappenplan voor een participatieve manier van werken (Demos)

Categories: Communiceren, Filosoferen, Keuzevorming, Samenwerken|Tags: , , |

'Dēmos: onderzoekt beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die de culturele, jeugd(werk) en sportsector vormgeven. Dat doen ze niet alleen. Hun eigen onderzoeksresultaten en die van andere brengen ze samen in een online kenniscentrum. In dit kenniscentrum is ook de LCD-toolkit terug te vinden. DE LCD-toolkit is een toolkit om participatief [...]

TOPOI model voor interculturele communicatie

Categories: Communiceren, Gesprekken voeren|Tags: , |

Gesprekken voeren met aandacht voor anderen Interculturele communicatie volgens het TOPOI-model In de communicatie tussen mensen kunnen er zich misverstanden voordoen. Om elkaar te begrijpen, is multiperspectiviteit een must. Een manier om op zoek te gaan naar mogelijke drempels in (interculturele) communicatie ontwikkelde Hoffmann het TOPOI-model. Het model biedt [...]

T-KIT Intercultural learning (Raad van Europa)

Categories: Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Gesprekken voeren|Tags: , |

De Raad van Europa bracht een toolbox uit over intercultureel leren, gericht op iedereen die in een formele of informele context met jongeren werkt (jeugdwerk, onderwijs,...). De Raad van Europa ontwikkelde de toolbox vanuit de overtuiging dat intercultureel leren bijdraagt aan: het blootleggen van machtsverhoudingen in de samenleving en [...]

Website WIJ-ZIJ (polarisatie)

Categories: Communiceren, Filosoferen, Gesprekken voeren, Kritisch denken|Tags: , |

Wil je met leerlingen aan de slag rond polarisatie? Op de website WIJ-ZIJ vind je een rijke bundeling van achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten en methodieken rond (de)polarisatie (op school, in de samenleving, in de jeugdbeweging,...). De achtergrondinformatie kan als startpunt gelden om vanuit de hoofdcompetentie filosoferen met OKAN-leerlingen polarisatie in de [...]

Informatiebundel digitale geletterdheid (Vocvo)

Categories: Communiceren, Digitale communicatie, Filosoferen, Kritisch denken|Tags: , |

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenonderwijs bundelde in 2017 allerhande onderzoeken, artikels en initiatieven omtrent digitale geletterdheid bij volwassenen. De aandacht gaat hierbij naar de digitale kloof tussen doelgroepen. Er wordt ook melding gemaakt van bronnen met betrekking tot anderstalige nieuwkomers en jongeren. Het document biedt heel wat achtergrondinformatie [...]

DebatUnie

Categories: Communiceren, Filosoferen, Gesprekken voeren, Kritisch denken|Tags: , |

De DebatUnie is een Nederlandse vereniging die ernaar streeft om leerlingen vaardig te maken in debatteren en zo bij te dragen aan Actief burgerschap en een levendige democratie. De vereniging biedt inspirerend materiaal om met leerlingen aan de slag te gaan met spreekopdrachten rond verschillende (actuele) thema's. De spreekopdrachten [...]

Debatstellingen

Categories: Communiceren, Filosoferen, Gesprekken voeren, Kritisch denken|Tags: |

Op deze website vind je allerhande stellingen die als start kunnen dienen voor een stellingenspel, een groepsgesprek, een debat,... waarbij leerlingen individueel of in groep op zoek gaan naar feiten, meningen en argumentatie. De stellingen zijn zo gekozen dat er steeds verschillende argumenten voor of tegen kunnen bedacht worden. [...]

Coöperatieve leerstrategieën (voor betrokkenheid en communicatiekansen)

Categories: Communiceren, Gesprekken voeren, Samenwerken|Tags: , |

Communiceren leer je door o.a. zelf gesprekken te voeren. Er bestaan verschillende methodieken om ook binnen OKAN alle jongeren in de klas voldoende communicatiekansen te bieden. Met een slim didactisch opzet tijdens de les kan je alle leerlingen stimuleren om deel te nemen aan gesprekken en actief leerstof te [...]

Meertaligheid, OKAN en Actief burgerschap

Categories: Burgerschap (en OKAN), Communiceren, Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: |

De talen die leerlingen spreken zijn onlosmakelijk verbonden met hun identiteit. De talige diversiteit in België groeit nog steeds. Veel leerlingen zijn meertalig. In de OKAN-context zijn alle leerlingen meertaligheid. Deze diversiteit brengt veel rijkdom met zich mee zowel in de samenleving als op school.  Het omarmen van meertaligheid [...]

Groepsontwikkeling volgens Tuckman

Categories: Communiceren, Samenwerken|Tags: |

Samenwerken: groepsontwikkelingWanneer mensen in groep worden samen gezet, ontstaat er groepsdynamica: wie neemt een leidende rol, wat zij heersende waarden en normen, en hoe worden groepsleden verwacht zich te gedragen? De dynamiek in groepen werd reeds veelvuldig onderzocht. In 1965 ontwikkelde Thomas Tuckman een 4-fasen model over groepsontwikkeling. Elke groep [...]

Exploratieve gesprekstechnieken (samenwerken)

Categories: Communiceren, Gesprekken voeren, Samenwerken|Tags: , |

Gesprekken voeren met aandacht voor de andere Een onderzoek van de KDG Hogeschool rond samenwerken in groep (in de lagere school) leidt tot enkele interessante inzichten rond samenwerken en leerwinst. Groepswerk is effectief wanneer er sprake is van een exploratief gesprek waarin leerlingen actief luisteren naar elkaar en open [...]

Documentatiecentrum Docatlas

Categories: Burgerschap (en OKAN), Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: , , , |

Communiceren Het documentatiecentrum van de provincie Antwerpen biedt tal van inspirerend lesmateriaal, achtergrondliteratuur, professionaliseringsinitiatieven over Nederlands leren voor anderstaligen en actief burgerschap. De online catalogus geeft een actueel overzicht aan inspirerende literatuur, onderzoek en lesmateriaal. Wie ter plaatsen gaat, kan materiaal ook verkennen. Ga naar de website [...]

E-inclusie: website

Categories: Communiceren, Digitale communicatie|Tags: , |

Digitale communicatie: basisfuncties van digitale communicatiemiddelenDe website E-inclusie.be is ontwikkeld om kwetsbare groepen die beperkt toegang hebben tot digitale media, in het verleden nog niet vaak in aanraking kwamen met media en nog geen digitale basiscompetenties beheersen.  Op de website wordt relevante achtergrondliteratuur en onderzoeken rond e-inclusie gebundeld en wordt [...]

Digital storytelling

Categories: Communiceren, Digitale communicatie, Filosoferen, Morele oordeelsvorming|Tags: |

Digitale communicatie: digitale inhouden opzoeken, creëren en presenteren Digital Storytelling is een methodiek om met mensen aan de slag te gaan om hen hun eigen verhaal te laten vertellen en vorm te geven aan gebeurtenissen op een creatieve manier. Digital Storytelling kan een manier zijn om leerlingen aan te [...]

Mediawijsheidscompetenties testen bij anderstalige nieuwkomers

Categories: Communiceren, Digitale communicatie, Filosoferen, Kritisch denken|Tags: , |

Digitale communicatie: mijn gedrag online Hoe kom je te weten welke digitale competenties een anderstalige nieuwkomer reeds heeft als hij de taal nog niet spreekt? In het project Migrant Liter@cies gaat Mediawijs samen met 8 partners uit 7 landen op zoek naar de beste praktijken waarbij ICT en (sociale) media [...]

Digitale basisvaardigheden: lessenreeks van Link in de kabel

Categories: Communiceren, Digitale communicatie|Tags: |

Digitale communicatie: gebruik van digitale communicatiemiddelenDe ICT-vaardigheden van OKAN-leerlingen kunnen erg verschillende zijn. De organisatie Link in de kabel ontwierp een lessenreeks voor anderstalige nieuwkomers om te oefenen in digitale basisvaardigheden gaan de van oefeningen met de muis en het toetsenbord, mappen aanmaken, Word opmaak, Powerpoint maar ook over het [...]

Discussie/rollenspel/simulatiespel

Categories: Communiceren, Gesprekken voeren|Tags: , |

Gesprekken voeren met aandacht voor het soort gesprekDe UCLL ontwikkelde een website om leraren te inspireren om kwalitatief aan de slag te gaan met werkvormen die zich lenen om burgerschapscompetenties te ontwikkelen bij leerlingen.Ze stelden o.a. kijkwijzers en achtergrondinformatie op voor gespreksvormen discussie, rollenspel en simulatiespel om met leerlingen aan [...]

Go to Top